Vedtægter

Vedtægter
§ 1. Laugets navn navn er hjemsted.
Laugets navn er Hanstholm Baadelaug og har hjemsted i Hanstholm.

§ 2. Laugets formål.
Lauget indgår aftale med Hanstholm Havn om leje af jollehavnen og administtrerer lejeaftalen på vegne af medlemmerne med henblik på at opnå optimale forhold for fartøjer og både tilhørende medlemmerne.

§ 3. Medlemmer.
Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der ønsker det.
Stk. 2. Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, såfremt kontingent ikke er betalt senest 14 dage efter det ved opkrævningen varslede tidspunkt for sidste rettidige indbetaling, eller i tilfælde af gentagne grove overtrædelser af ordensreglementet.

§ 4. Stemmeret.
Stk. 1. Hver registreret liggeplads tildeles 1 stemme under forudsætning af, at indehavren ikke er i restance til lauget. Ved afstemning administreres stemmen af indehaveren, dennes kompagnon eller befuldmægtigede.
Stk. 2. Stemmeret udøves endvidere af enhvert bestyrelsesmedlem uanset om liggeplads indehaves.

§ 5. Liggeplads.
Stk. 1. Liggepladser tildeles efter ansøgning i den rækkefølge, skriftlig begæring herom modtages af formanden. I tilfælde af, at ingen liggeplads er ledig, vil ansøgeren blive optaget på en venteliste i samme orden.
Stk. 1.1. Alle både/joller der har liggeplads eller benytter slæbestedet, skal som minimum have en ansvarsforsikring.
Kopi af forsikringspolicen eller en kvittering skal forevises til bestyrelsen.
Stk. 1.2. Afvigelser fra § 5 Stk. 1.1. vil medføre bortvisning/eksklusion.
Stk. 2. Liggepladser er kategoriseret til fartøjer i længder op til 5.99 m. eller til fartøjer fra 6.00 m. op til maksimalt 7.99 m. Og maksimal bredde på 3.00 m.
Stk. 3. En liggeplads er personlig tildelt og kan ikke overdrages eller udlånes uden bestyrelsens skriftlige accept heraf. Ved midlertidig ophaling af et fartøj kan bestyrelsen give tilladelse til, at liggepladsen beholdes i op til 1 år. Benyttes liggepladsen ikke i 1 år, overdrages den til en ansøger øverst på ventelisten.
Stk. 4. Liggepladsen fortabes, såfremt liggeafgift ikke er betalt senest 14 dage efter det ved opkrævning varslede tidspunkt for sidste rettidige indbetaling og et evt. fartøj vil blive fjernet på ejerens regning og risiko.

§ 6. Kontingent, liggeafgift m.v.
Stk. 1. Liggeafgift samt kontingent for medlemskab fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2. Laugets regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7. Generalforsamling.
Stk. 1. Der afholdes ordinær generalforsamling senest ved udgangen af februar måned. Generalforsamlingen indvarsles ved opslag i skuret samt opslag i opslagstavlen på skuret. Derforuden vil generalforsamlingen blive indvarslet på vor hjemmeside. Generalforsamlingen skal varsles med mindst 2 ugers varsel.
Stk. 2. Emner der ønskes forlagt generalforsamlingen skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. dog skal foreslaget til vedtægtsændringer indsendes skriftlig til formanden senest ved udgangen af kalenderåret.
Stk. 3. Med undtagelse af vedtægtsændringer kræver vedtagelse på generalforsamling simpelt flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Vedtægtsændringer forudsætter at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede kan tilslutte sig forslaget.
Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter.
1. Valg af diregent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabsberetning.
4. Valg af bestyrelse.
5. Fastsættelse af kontingent og liggeafgift.
6. Behandling af indkommende forslag.
7. Eventuelt.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med 1 måneds varsel af bestyrelsen eller såfremt mindst 1/4 af laugets stemmeberettigede medlemmer skriftlig anmoder herom.

§ 8. Bestyrelsen.
Stk. 1. Laugets daglige ledelse udgøres af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf mindst 3 skal have tildelt en liggeplads. Bestyrelsen, der repræsenterer og forpligter lauget i alle forhold, vælges for en 2 årige periode af generalforsamlingen.
Stk. 2. Snarest efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en næst formand, en kasser, en sekretær samt en materielforvalter.
Stk. 3. På generalforsamlingen vælges endvidere en suppleant, hvis valg skal bekræftes på først kommende ordinære generalforsamling i tilfælde af, at han indtræder i bestyrelsen.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger en revisor for en periode af 1 år.

§ 9. Ordensregler.
Stk. 1. Havnens reglement er gældende for laugets medlemmer.
Stk. 2. Lauget kan udgive specifikke regler gældene for jollehavnen og for laugets materiel.

§ 10. Generelt.
Stk. 1. Nærværende vedtægter er vedtaget af laugets generalforsamling fredag den 3. februar 2006 og annullerer hermed alle tidligere udgivne vedtægter.
Stk. 2. Forslag til ændringer af vedtægterne indgives skriftlig til bestyrelsen senest ved udgangen af kalender året og vedtagelse forudsætter, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Reviderede vedtægter skal herefter udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer senest 1 måned efter vedtagelsen.

§ 11. Laugets opløsning.
Laugets opløsning kan ske, når 3/4 af medlemmerne på en ordinær generalforsamling stemmer for det. Skulle lauget blive opløst sælges dets ejendele på den næste afholdte auktion over hittegods på Hanstholm Havn. Et eventuelt overskud administreres af Hanstholm Havneråd med det formål at forskønne Havnen.

Vedtaget 3 februar 2006.